عنصر اورانیم توسط دانشمندی آلمانی به نام مارتین کلاپروت در سال 1789 کشف گردید.

کشف این عنصر همزمان شد با کشف سیاره ی اورانوس در منظومه ی شمسی به همین خاطر آن را اورانیم نامید.

منبع: کتاب کار و تمرین شیمی نشر مرآت