تصویری از کهکشان آندرومدا که در سال 2002 گرفته شده و گازها و گرد غبار اطراف آن بخوبی مشخص است.

شناخت پوشش گازی یک کهکشان چگونه است؟

بیگ بنگ: ضخامت،گازی متراکم و سرد، پوششی است که در اطراف یک کهکشان مانند یک پتو گسترده شده، در حالی که ابزاری موثر برای کمک به ایجاد ستارگان است، اما این پوشش چالشی برای...