45454

پیش بینی علمی در زندگی روزمره

بیگ بنگ: یکی از مهمترین فواید علم قدرت پیش بینی آن است. موضوع این است که بسیاری فکر می کنند، پیش بینی علمی کار دانشمندان بزرگ است. البته پیش بینی اتفاقاتی که با افزایش...