مبارزه برای جلب‌توجه

محققان با به کارگیری قوانین ساده ترمودینامیک و مکانیکِ آماری در دنیای مجازی و در سطح جامعه قادرند روند مقبولیت یک رفتار، آهنگ یا هر چیز دیگر را پیش‌بینی کنند.

توضیح فیزیک دان: این مطلب زیاد فیزیکی نیست.