محققان به تازگی با ابرسردکردن مواد به گذارفاز جدیدی به نام گذار فاز مایع به مایع دست یافته‌اند که می‌تواند به یافته‌های جدیدی در ارتباط با ماهیت فاز مایع منتهی شود. هر چند انجماد و تبخیر آب آشناترین گذارهای فاز آب هستند اما آب مانند برخی دیگر از مایعات، می‌تواند به صورت فاز‌های مایع چندگانه نیز...