بسم الله الرحمن الرحیم

"واژه ها"

"واژه ها" ، هزاران بار متولد می شوند؛آن گاه که از آن ها استفاده می کنیم ؛ و معنی تازه ای برایشان می تراشیم.

" واژه ها" را نمی توان در بند یک معنی اسیر کرد؛ "واژه ها" عاشق دریافت معانی تازه اند.

این معانی در روح شماست ،َ " واژه ها " آنها را می مکند و خود را در مفاهیمی بی نهایت ، تکثیر می کنند.

"واژه ها " آیات شگفت خداوندی اند!

پس شروع میکنیم با زیباترین واژه های خداوندی...

بسم الله الرحمن الرحیم