خمیدگی نوربسم الله النور

در این تصویر اثر یک سیاهچاله بر روی ستاره گذرنده از آن را مشاهده می کنید...

همانطور که مشاهده می کنید ستاره تحت اثر جاذبه بسیار قوی سیاهچاله متلاشی شده و همچنین شما می توانید در این کنش متقابل خمیدگی و پاشش نور را ببینید.

سیاهچاله