استیون هاوکینگ: زمانی که 21 ساله بودم توقعاتم به صفر کاهش یافت؛ از آن زمان همه چیز برایم در حکم یک جایزه است.