kaku

آیا فرگشت بشر متوقف شده است؟

بیگ بنگ: در این ویدئو که زیرنویس فارسی دارد، میچیو کاکو با سخنی ساده توضیح می دهد که فرگشت انسان در آینده چگونه پیش می رود.